อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี พร้อมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ผ่านระบบเครือข่ายนนทรี เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึงกันในการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็งในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรธรรมาภิบาลทุกระดับ (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญหรือ No Gift Policy ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต " (Zero Tolerance and Clean Thailand) ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ได้มีการประกาศนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

          สำหรับในปี 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทำประกาศ “แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่” หรือ “No Gift Policy” เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการรับและให้ของขวัญและ เพื่อประกาศให้คู่สัญญา หน่วยงาน หรือเอกชนใดที่จะเป็นคู่สัญญา ได้รับทราบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจในเรื่องประโยชน์สาธารณะ ป้องกันการทุจริต และไม่เกิดความสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและทรัพยากร ผมจึงขอประกาศเจตนารมณ์และขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างวัฒนธรรม “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ตามประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ หรือ “No Gift Policy”ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดังต่อไปนี้

          ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
          ๒. แนวปฏิบัติในการรับของขวัญ ให้เป็นดังนี้
               (๑) ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่พึงรับของขวัญ หรือสิ่งของอื่นใดอันคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบริษัท ห้างร้าน และบุคคลใด อันจะทำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลนั้นได้ทำสัญญา ต่อสัญญา ตรวจการจ้างหรือมีประโยชน์ได้เสียอื่นใดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการปฏิบัติหน้าที่
               (๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่การให้โดยธรรมจรรยาตามปกติประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมาย หรือประกาศกำหนดไว้
               (๔) การรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่ได้จากการลงนามความร่วมมือ หรือการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือหน่วยงานใดที่ไม่มีส่วนได้เสียในทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กระทำได้โดยของขวัญ หรือของที่ระลึกนั้น ให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว้นแต่เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีตราของหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก ปฏิทิน ไดอารี่
หรือหนังสือ สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้
               (๕) การได้ค่าตอบแทน หรือของขวัญที่มีมูลค่าไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำหรับการเป็นวิทยากรบรรยาย หรือฝึกอบรม สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้

          ๓. แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญ ให้เป็นดังนี้
               (๑) ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องจัดหาของขวัญ ปีใหม่เพื่อมอบให้แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องใช้งบประมาณในการจัดหา
               (๒) การให้ของขวัญปีใหม่ ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว หรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมชุมชน


ข่าวจากสื่อมวลชน

Embed :
อัลบั้มภาพ :
nogift66-4.jpg
nogift66-3.jpg
nogift66-6.jpg
nogift66-2.jpg
nogift66-1.jpg
nogift66-5.jpg
วีดีโอ :
NoGiftKU
ประกาศเมื่อ: 14 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
109
0
มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

บางเขน
7 มิถุนายน 2567
91
0