ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ”การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คุณสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง "การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้" ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

          โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
          1. เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการสื่อสารถึงสังคมในวงกว้าง รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในการสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ โดยปราศจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
          2. เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน
          3. เพื่อร่วมกันบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย

          และนอกจากจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่องการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้แล้วนั้น ทั้งสองหน่วยงานยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
          1. การพัฒนาความสามารถและการเสริมพลังบุคลากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.  
          2. บริการรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการคิดมูลค่าการให้บริการ โดยดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการงานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.
          3. การผลิตสื่อสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ สวทช.

          ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สาธารณะ อีกทั้งยังเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประกาศเมื่อ: 6 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food 2566

หลากหลายรูปแบบ กระเช้า ชะลอม และถุงผ้า พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
56
0
งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566

27 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
158
0
มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
87
0