ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองการจัดตั้ง คณะอุตสาหกรรมบริการ

ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองการจัดตั้ง

คณะอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Hospitality Industry)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565

 

          คณะอุตสาหกรรมบริการ ( Faculty of Hospitality Industry) เป็นส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมบริการ วิจัยพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
          1. ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Department of Hospitality Innovation and Intercultural Communication)
          2. ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน (Department of Tourism and Aviation Business)
          3. ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ (Department of Hotel and MICE Business)
          4. สำนักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 2 งาน คือ

               4.1 งานบริการกลาง

                4.2 งานคลัง ยานพาหนะ อาคารและสถานที่

           5. ให้ดำเนินการโอนภารกิจและอัตรากำลัง รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาอยู่ในสังกัดและความรับผิดชอบของคณะอุตสาหกรรมบริการต่อไป

Embed :
ประกาศเมื่อ: 7 เมษายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 มิถุนายน 2565
755
1
ประกาศเลื่อนการจัดงาน ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล

เนื่องจากสถานะการณ์การระบาดของไวรัส covid-19

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 ธันวาคม 2563
1094
0
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 พฤศจิกายน 2563
1463
1
OpenHouse 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
7 ตุลาคม 2563
7870
0