มก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University International School (HUIS) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน กิตติเสรีชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และอาจารย์ผู้สอน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์ นิสิตจากองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Student Administrative Board or KUSAB) นิสิตจากสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Student Council or KUSC) และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University International School (HUIS) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 49 ราย ในโอกาสเยือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

          รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยในภาพกว้าง พร้อมนำชม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังได้กล่าวถึงความร่วมมือทาง วิชาการที่โดดเด่นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากนั้น Dr. Vo Thi Kim Thao, lecturer of HUIS and Head of HUIS delegation, Hue University International School (HUIS) ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอันอบอุ่น และยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการกระชับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างทั้งสอง มหาวิทยาลัยผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมนี้ Dr. Vo Thi Kim Thao ได้ให้ข้อมูลอย่างสังเขปเกี่ยวกับ Hue University และหวังเป็นอย่างยิ่งในการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

          จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน กิตติเสรีชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และอาจารย์ผู้สอน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายเนื้อหาสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นักศึกษา HUIS และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Power in International Relations” สร้างความสนใจแก่นักศึกษา HUIS เป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอ Presentation ของนิสิตจากองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Student Administrative Board or KUSAB) และการนำเสนอ Presentation ของนิสิตจากสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Student Council or KUSC) เกี่ยวกับองค์กร โครงสร้างองค์กร และกิจกรรมที่ผ่านมาของทั้งสองหน่วยงาน จากนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา Hue University ตามด้วยการแสดงรำไทย (Thai Cultural) โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแสดง (Music Performance & Games) จากนักศึกษาจาก Hue University International School (HUIS) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การเยือนครั้งนี้ของคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University International School (HUIS) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สิ้นสุด

อัลบั้มภาพ :
hue7.jpg
hue6.jpg
hue2.jpg
hue3.jpg
hue4.jpg
hue5.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

26 กันยายน 2566

บางเขน
26 กันยายน 2566
195
0
มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
93
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
82
0