มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ หัวหน้างานความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการของ Professor Kou Ikejima, Vice President for Education, Kochi University, Japan เพื่อหารือการเตรียมการต้อนรับ Dr. Katsutoshi Sakurai, President of Kochi University, Japan และคณะผู้บริหาร ที่จะมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Kochi University เพื่อพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ Professor Kou Ikejima, Vice President for Education มีความประสงค์ที่จะสานต่อความร่วมมือทางวิชาการในหลายคณะและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การขยายความร่วมมือกับคณะเกษตร วนศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

          โดยสรุป ที่ประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับอธิการบดี Kochi University การนำเยือนคณะประมง และคณะวนศาสตร์ การพบปะศิษย์เก่า Kochi University เป็นต้น และหารือการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น ค่ายฤดูร้อนสำหรับนักศึกษา (summer camps), โครงการทุนการศึกษาหนึ่งภาคเรียนสำหรับนักศึกษาอาเซียน +6 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “One Semester Scholarship Program for ASEAN Students: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University (KU OSSPAS), หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program), การโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา (Credit transfer for students), ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professors), การประชุมวิชาการทวิภาคีนานาชาติ (International Bilateral Academic Conference), หลักสูตรการเรียนออนไลน์ Online learning courses), ขอเชิญเยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 เป็นต้น

อัลบั้มภาพ :
kochi2.jpg
kochi3.jpg
ประกาศเมื่อ: 21 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
50
0
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณสระพระพิรุณหน้าหอประชุมใหญ่ มก.

บางเขน
27 พฤศจิกายน 2566
221
0