มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทสสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia คือ Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ก่อนเริ่มการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยายข้อมูลภาพกว้างของ มก. ภายหลัง Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ได้ให้ข้อมูลภาพกว้างของ KAUST เช่นกัน โดย KAUST ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 101-200 ของโลก (THE Impact Rankings 2023) มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น อาทิ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เป็นต้น มีจำนวนนักศึกษากว่า 1,530 คน แบ่งเป็น 82 เชื้อชาติที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ไฟฟ้า คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ KAUST ยังจัดตั้งโครงการที่น่าสนใจและมอบทุนแก่นักศึกษาจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมา KAUST เคยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการ Visiting Student Research Program: VSRP) ได้มีโอกาสร่วมวิจัยกับคณาจารย์จาก KAUST เพื่อตีพิมพ์งานวิจัยของตนในวารสาร
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ในลำดับถัดมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน เนื่องจาก KAUST มีหลายสาขาวิชาที่คล้ายคลึงกับสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการจัดสัมมนาประชุมวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย และโอกาสเยือน KAUST ของคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก มก.
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ช่วงท้ายของการประชุม Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ กับคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ต่อไป ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารจาก KAUST พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
344
0
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
107
0
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
306
0
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2567
173
0