มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทสสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia คือ Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ก่อนเริ่มการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยายข้อมูลภาพกว้างของ มก. ภายหลัง Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ได้ให้ข้อมูลภาพกว้างของ KAUST เช่นกัน โดย KAUST ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 101-200 ของโลก (THE Impact Rankings 2023) มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น อาทิ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เป็นต้น มีจำนวนนักศึกษากว่า 1,530 คน แบ่งเป็น 82 เชื้อชาติที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ไฟฟ้า คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ KAUST ยังจัดตั้งโครงการที่น่าสนใจและมอบทุนแก่นักศึกษาจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมา KAUST เคยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการ Visiting Student Research Program: VSRP) ได้มีโอกาสร่วมวิจัยกับคณาจารย์จาก KAUST เพื่อตีพิมพ์งานวิจัยของตนในวารสาร
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ในลำดับถัดมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน เนื่องจาก KAUST มีหลายสาขาวิชาที่คล้ายคลึงกับสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการจัดสัมมนาประชุมวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย และโอกาสเยือน KAUST ของคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก มก.
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ช่วงท้ายของการประชุม Professor Khaled Salama, Professor of Engineering and Computer Engineering and Bioengineering ตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ กับคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ต่อไป ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารจาก KAUST พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
583
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
2526
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
129
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0