มก. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก Milton Friedman University (MFU)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือเพื่อก่อตั้งสถาบันความร่วมมือในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับคณะผู้แทนจาก Milton Friedman University (MFU), Hungary ได้แก่ Dr. Sandor Sipos, Ambassador of Hungary to Thailand และ Dr. Gyorgy NESZMELYI, core member of the Milton Friedman Doctoral School of Economics and Management Sciences (MFGSZDI) and chairman of the University ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

          ก่อนเริ่มการหารือ ทั้งสองมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างซึ่งกันและกัน MFU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2000 เดิมทีมีนามว่า King Sigismund College ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น MFU ดังในปัจจุบัน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2018 มหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์การหรือการจัดการการสื่อสาร ในขณะนั้น MFU เริ่มจัดอบรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาชีวศึกษาขั้นสูงอีกด้วย (advanced vocational training) ปัจจุบัน MFU ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ การสื่อสารและวัฒนธรรม สารสนเทศ การเงินการบัญชีและคณิตศาสตร์ธุรกิจ และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 

          จากนั้น MFU ได้มอบร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้แก่ มก. และเริ่มต้นหารือเนื้อหาสำคัญ อาทิ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการวิจัยร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคคลากรสายวิชาการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น MFU ได้เสนอจัดการประชุมออนไลน์ ภายหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติม อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วางแผนเรียนเชิญคณะสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มก. ไปบรรยายที่ MFU ในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ ในช่วงท้ายของการหารือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ MFU พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๑๒๔_15.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๑๒๔_11.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๑๒๔_5.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๑๒๔_4.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๑๒๔_1.jpg
ประกาศเมื่อ: 30 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
583
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
2532
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
129
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0