มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สต. ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Wu Guilong อธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก University of Science and Technology Beijing, the Republic of China ได้แก่ Professor Zhang Dawei, Professor Li Baoming, Dr. He Xirbo, Mr. Sheng Jiawei, และ Ms. Zhang Jing ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือ ทั้งสองมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างระหว่างกัน Mr. Wu Guilong อธิการบดี ของ University of Science and Technology Beijing ให้ข้อมูลว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นได้เริ่มลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2017 จากการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ที่ริเริ่มโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนทปํญญา ที่มีวัตถุประสงค์ของ MOU มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางวิชาการด้านวัสดุและการกัดกร่อน โดยทั่วไป โดยยังคงทำกิจกรรมนี้อยู่กระทั่งถึงปัจจุบัน

          ทางอธิการบดี ของ University of Science and Technology Beijing มีความสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับ มก. ผ่านการสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต และงานวิจัยร่วมกัน ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มก. เห็นควรให้มีการทำ International Program แบบ Double Degree เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างกัน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เคยทำ Double Degree กับมหาวิทยาลัยต่างๆของญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ มาแล้ว สุดท้าย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Wu Guilong อธิการบดี และผู้บริหารท่านอื่นจาก University of Science and Technology Beijing พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
science2.jpg
science3.jpg
science4.jpg
science5.jpg
ประกาศเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1203
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3725
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0