มก. บริหารงานเป็นเลิศ ระดับแนวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บริหารงานเป็นเลิศ ระดับแนวหน้า ได้คะแนน 94.09 เกรด A ผลจากการประเมินของ ปปช. ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) หน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 83 แห่ง ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ มก. ได้คะแนนมากกว่า ปี 2562 ซึ่งได้คะแนน 90.10  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ 93.72 การใช้งบประมาณ 88.26 การใช้อำนาจ 91.30 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.31 การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น 89.02 คุณภาพการดำเนินงาน 93.76 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.46 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.15 การเปิดเผยข้อมูล 92.06 การป้องกันการทุจริต 100  
       การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ผลการประเมิน อ่านรายละเอียดคลิก
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0108?year=2020...

 

ประกาศเมื่อ: 3 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานลอยกระทง ประจำปี 2563

31 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
561
2
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
182
0
เทศกาลอาหารเจ ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 18.00 น.

บางเขน
15 ตุลาคม 2563
331
2