มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร วรรณพินิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ รองหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร จำนวน 3 ท่าน นำโดย Professor Neil C. Bruce, Director of CNAP Research Center พร้อมด้วย Professor Lindsay Stringer, Director of YESI Research Center และ Dr. Leonardo Gomez, Senior Research Fellow, CNAP, Department of Biology ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและยินดีในโอกาสการพบปะและหารือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) และด้านพันธุศาสตร์ (Genetics) จากนั้น Professor Neil C. Bruce, Director of CNAP Research Center ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกมีความยินดีในการประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้แนะนำหน่วยงาน The Centre for Novel Agricultural Products (CNAP) ที่มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York) ในสหราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมในเกษตรกรรม เช่น พืชพลังงาน พืชที่มีคุณค่าสูง พันธุวิศวกรรม และการเกษตรที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง จากนั้นเป็นการแนะนำตัวของ Professor Lindsay Stringer, Director of YESI เกี่ยวกับ The York Environmental Sustainability Institute (YESI) ที่มหาวิทยาลัยยอร์ก เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาและแก้ปัญหาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการงานวิจัยข้ามสาขาวิชา เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และท่านสุดท้าย Dr. Leonardo Gomez เป็นนักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์วิจัย CNAP ในภาควิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยยอร์ก งานวิจัยของดร. เลโอนาร์โด โกเมซ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพืชที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมและวิธีการทางชีวภาพขั้นสูง เพื่อปรับปรุงผลผลิตและความทนทานของพืชในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยและนำเสนองานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศต่างๆ และสาขาที่สนใจในการวิจัยร่วมกัน

          ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือต่างๆ เช่น การส่งเสริมโอกาสในการขอทุนวิจัยระดับประเทศและระดับโลก และความร่วมมือทางวิชาการในโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินการระหว่างสองสถาบัน และการเริ่มต้นสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยอื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคต เช่น แหน (Duckweed) มันสำปะหลัง (Cassava) รา (Fungus) เป็นต้น

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยินดีให้การสนับสนุน รวมทั้งแนะนำการสร้างความร่วมมือกับคณะหรือสหวิชาที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York) มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างยาวนาน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่ปี 2004 ผ่านโครงการร่วมในลักษณะต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และคณาจารย์

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_240606_13.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240606_12.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240606_10.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240606_8.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240606_2.jpg
ประกาศเมื่อ: 7 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1203
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3728
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0