มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Professor Youmin Xi, Executive President; Professor Mortiz Bilagher, Professor in Global Citizenship Education; และ Xiaoqiong Li(Helen), International Development Manager, XJTLU Global Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) เป็นมหาวิทยาลัยร่วมทุนระดับนานาชาติที่ก่อตั้งโดย Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ University of Liverpool (UoL) สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2006 ตั้งอยู่ ณ เมืองซูโจว (Suzhou) มณฑลเจียงซู (Jiangsu) ทางฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน XJTLU ประกอบไปด้วยสถาบัน ศูนย์ และวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น บัณฑิตระดับปริญญาตรีจาก XJTLU จะได้รับปริญญาบัตรสองใบ จาก Xi’an Jiaotong University และ University of Liverpool 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ในช่วงต้น ผู้เข้าร่วมการหารือจาก มก. และ XJTLU แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างของมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน อาทิ ข้อมูลแต่ละวิทยาเขต สาขาและภาควิชาต่าง ๆ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวชื่นชม XJTLU ในฐานะมหาวิทยาลัยที่สามารถผสมผสานความเป็นตะวันออกและความเป็นตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนานิสิตสู่การเป็นพลเมืองโลกในอนาคต ทั้งสองฝ่ายเห็นควรริเริ่มความร่วมมือด้วยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มก. ได้ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของ XJTLU รวมถึงหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยร่วม ภายในปี พ.ศ. 2567 นี้ ตามด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสาขาต่าง ๆ รวมถึงโครงการฝึกงานระยะสั้น ในอนาคต ในช่วงท้ายของการหารือ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Professor Youmin Xi ก่อนที่ผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_10.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_6.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_5.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_14.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_13.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240607_11.jpg
ประกาศเมื่อ: 10 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1197
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3714
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0