มก. จัดแถลงข่าวและเปิดใช้งาน บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น. กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าวและเปิดการใช้งานบทเรียนออนไลน์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ และดำเนินการสำหรับนักเรียนและประชาชน หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา” นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงได้มีการออกมาตรการป้องกัน ควบคุม เยียวยา และแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคดังกล่าว “โครงการบทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการระบาดวิทยาเบื้องต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตรงผ่านบทเรียนออนไลน์ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ง่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทย โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแบบออนไลน์ พร้อมทั้งบูรณาการการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการแพยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม”

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

         โดยมี นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานว่า “ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด และมีมติให้ปรับเพิ่มแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะทำงานฯ ได้จัททำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งหนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือ “โครงการบทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ประกอบด้วย 8 บทเรียน มีเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละบท รวมทั้งหมด 39 ตอน เป็นคลิปวิดีโอขนาดความยาว 3- 15 นาที มีแบบทดสอบเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


         การเสวนาในหัวข้อ “บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่อยู่นอกประเทศจีนที่สามารถยืนยันผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนเป็นรายแรก ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 และมียอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ก็สามารถควบคุมการระบาดได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะมีการระบาดรอบสองได้ โรคโควิด-19 เป็นโรคใหม่ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ดังนั้นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่จะใช้ความรู้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ จึงได้สนับสนุน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนหลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา โดยทำในรูปสื่อบทเรียนออนไลน์ แบบ MOOC (Massive Open Online Course) อยู่บนเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้ามาเรียนได้ง่าย การเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เข้ากับสถานการณ์การระบาด จึงอยากใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส เพื่อเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 และองค์ความรู้ในการดูแล ปกป้อง ป้องกันโรค และการระบาดของโรค โดยเน้นทางด้านวิชาการ วิทยาการเกี่ยวกับชีววิทยาไวรัส และโรคโควิด-19 รวมถึงเรื่องระบาดวิทยา เป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อการเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป การดำเนินการทำในรูปบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC เพื่อสร้างสรรค์แบบเปิดให้เข้าถึงแบบกว้างขวาง”

         และการเสวนาในหัวข้อเป้าหมายเรียนรู้ “MOOC” บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่าย แนะนำบทเรียนออนไลน์ และสาธิตการเรียน 3 ง่าย “เข้าถึง เข้าใจ ทำได้” โดยรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการนี้จัดทำโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดออนไลน์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้รายวิชา : โควิด-19 และระบาดวิทยา บนเว็บไซต์บทเรียน https://learningcovid.ku.ac.th ประกอบด้วย 8 บทเรียน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับไวรัส 2) รู้จักโรคโควิด-19 3) พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 4) ระบาดวิทยา 5) การป้องกัน 6) เรียนรู้จากข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโควิด-19 7) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 8) วินัยการปฏิบัติตามมาตรการและทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย โดยเนื้อหาการเรียนรู้หนึ่งบทมี 4-6 ตอน รวม 39 ตอน แต่ละตอนถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ขนาดความยาว 3-15 นาที ผสมกับเนื้อหาความรู้ที่อ่านเข้าใจง่าย และมีแบบทดสอบ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ เมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อีกด้วย"
         ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
         ภายในงานเสวนามีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ :
covid1.jpg
covid3.jpg
covid2.jpg
covid4.jpg
covid5.jpg
covid6.jpg
covid7.jpg
covid8.jpg
ประกาศเมื่อ: 21 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานลอยกระทง ประจำปี 2563

31 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
571
2
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
182
0
เทศกาลอาหารเจ ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 18.00 น.

บางเขน
15 ตุลาคม 2563
331
2