ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ. 2563

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 (รอบคัดเลือก)

 

ประชุมคณะกรรมการฯ รอบตัดสิน ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

2. ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

3. ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

4. รายละเอียดการจัดแสดงผลงาน

5. ใบมอบฉันทะ

ประกาศเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง