ประกันสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจสำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากรที่สนใจทำประกันสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจสำหรับบุคลากร
และบุคคลในครอบครัวของบุคลากร (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) เพิ่มเติม

                โดยชำระค่าเบี้ยประกันเอง สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วม
ตาม link https://forms.gle/hZYwsUNHjUN5dwQX6 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.มนมุนินทร์  แก้วจรรยา  โทรศัพท์ 644806, 644814

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 5 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
793
4
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
430
8
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
318
3