คณะผู้บริหาร National Taiwan Ocean University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง และว่าที่ร้อยตรี ดร.พูนสิน กันทา รักษาการรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน   คณะประมง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Taiwan Ocean University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 4 ราย ได้แก่ Professor Yu-Wei Chang, Dean of International Affairs, Associate Professor Hong-Yi Gong, Department of Aquaculture, Associate Professor Po-Tsang Lee, Director of International Students Affairs และ Mr. Kevin Lee, Senior Admin Staff ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ ร่วมกัน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ข้อมูลวิทยาเขต จำนวนนิสิตและบุคลากร การเปิดรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นรุ่นแรก การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2035 เป็นต้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ขณะเดียวกัน Professor Yu-Wei Chang, Dean of International Affairs ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ National Taiwan Ocean University โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาสมุทรศาสตร์ (Ocean & maritime studies) ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนใน 7 คณะ ได้แก่ College of Maritime Science and Management, College of Life Sciences, College of Ocean Science and Resource, College of Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, College of Humanities and Social Sciences และ College of Ocean Law and Policy นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในการศึกษา ดูงานในคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน อาทิ คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_12.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_8.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_5.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_3.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_13.jpg
ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1197
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3710
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0