การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก. และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสังคม คณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี ณ ถลาง บรรณาธิการวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University (Institut Pertanian Bogor) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S. Pt., M. Sc., Director of Strategic Studies and Academic Reputation พร้อมด้วยคณะนักวิชาการจำนวน 12 ราย จาก IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างซึ่งกันและกัน Prof. Dr. Anuraga Jayanegara ให้ข้อมูลว่า IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรของรัฐ ในเขตการปกครอง Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 1963 ห่างจากกรุงจาการ์ตา 60 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนใน 9 คณะ 36 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ IPB University ยังมีศูนย์วิจัยกว่า 24 แห่ง ที่มุ่งเน้นด้านอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การบรรเทาความยากจน และชีวการแพทย์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          Prof. Dr. Anuraga Jayanegara สนใจความร่วมมือทางวิชาการกับ มก. ผ่านการยกระดับปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย โดยเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์เพื่อการเกษตรและความยั่งยืน ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มก. เห็นควรให้สนับสนุน IPB University ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ โดยพิจารณาเสนอหัวข้อวิจัยในวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ของ มก. ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q3 เพราะกิจกรรมทางวิชาการนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S. Pt., M. Sc., Director of Strategic Studies and Academic Reputation จาก IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_7.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_4.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_2.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_1.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_8.jpg
ประกาศเมื่อ: 11 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0