การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 ราย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ก่อนเริ่มต้นการประชุมหารือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างระหว่างกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรชีวการแพทย์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนิสิตจำนวนกว่า 17,500 คน และบุคลากรกว่า 1,600 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าใน 11 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา แสดงความสนใจที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด คำแนะนำและเงื่อนไขข้อกำหนด และการเรียนรู้เชิงพันธะสัญญากับสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรกับสถาบันขงจื้อ ในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการเรียนภาษาจีน โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นสมควรในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นรวมทั้งในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไป สุดท้าย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และคณะ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
448536460_973516744559799_8131998625518780043_n.jpg
448497031_973516917893115_1488682457000086766_n.jpg
448495863_973516851226455_2263778261637883455_n.jpg
448494964_973516811226459_9003699931527435168_n.jpg
448466944_973516664559807_3809947393925102844_n (1).jpg
448466621_973516881226452_7733919115805096809_n.jpg
448466612_973517204559753_6620127658251039930_n.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0