การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร Powiślański University

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Katarzyna Strazała-Osuch, Rector of Powiślański University จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกพร้อมคณะ ประกอบด้วย Daniel Osuch, Head of the Project’s Office Maciej Ratknowski, Specialist for Marketing and Information Julia Osuch, Senate Representative for Institutional Cooperation Maciej Klimiuk, Specialist for International Cooperation และ Paulina Osuch, Senate Representative for International Programs ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน/การเคลื่อนย้ายนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปในโครงการ Erasmus+ สำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการครั้งต่อไป ฝ่าย Powiślański University จะเพิ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ Powiślański University มีความเชี่ยวชาญและเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีร่วมเป็นคู่สัญญาต่อไปและประสงค์จะร่วมมือกับ Powiślański University ในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ Powiślański University ยังสามารถเปิดรับจำนวนนิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลง The Erasmus+ Inter-institutional agreement ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เมื่อปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอความเป็นไปได้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ร่วมกับ Powiślański University เช่น การประชุมสัมมนาแบบทวิภาคี ค่ายภาษาอังกฤษ การจัดทำหลักสูตร Summer School โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ และการบรรยายพิเศษ (Lecture Series) ส่วนคณะสังคมศาสตร์แสดงความสนใจในการส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่ Powiślański University จัดขึ้นประจำปี เช่น International Week, Erasmus+ Day ฯลฯ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญชวนให้ Powiślański University ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระยะสั้น (1 ภาคการศึกษา) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะวิชา ภาควิชา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเสร็จสิ้นการเจรจา Powiślański University กล่าวถึงการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา/ปริญญาร่วม ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต

อัลบั้มภาพ :
poland2.jpg
poland8.jpg
poland3.jpg
poland7.jpg
poland6.jpg
poland5.jpg
poland4.jpg
ประกาศเมื่อ: 25 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง