การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Brunel University London สหราชอาณาจักร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อ.ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม รศ.ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผศ.ดร. วรพงษ์ สว่างศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ Professor Andrew Jones ตำแหน่ง Vice Chancellor และ President ของ Brunel University London สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย Ms. Kirsty Smith, Associate Director of Global Engagement และ Mr. Andrew Williams, Head of Development and Alumni Relations เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ในโอกาสนี้ ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่ประสงค์จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะ การจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วม (Dual/Double/Joint Degree Programs) ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษา 2+2 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงานด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen Technology) พลังงานสีเขียว (Green Energy) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรดังกล่าวเข้ากับโครงการงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting Professor) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การทำวิจัย หรือการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การพัฒนารูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ รวมถึงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (Co-supervision) และการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการหารือในรายละเอียดร่วมกันในครั้งต่อไป และมอบหมายให้อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ Brunel University London ได้แก่ อ.ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี และ ผศ.ดร. วรพงษ์ สว่างศรี เป็นผู้ประสานงานฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลการประสานงาน ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

อัลบั้มภาพ :
7.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
76
0
มก. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yangzhou University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
77
0
มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
104
0
มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

บางเขน
7 มิถุนายน 2567
87
0