Towards a universal chromosomal barcode

ประกาศเมื่อ: 19 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
0
0
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 7

วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
419
4
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 สิงหาคม 2563
673
0
การแปรรูปพืชสมุนไพรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ม.เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 กรกฎาคม 2563
1084
1