KU LANG รุ่นที่ 79

Array ( [_id] => 774 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => KU LANG รุ่นที่ 79 [_desc] => รับสมัครแล้วถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_2b000182dc1817df711c0a2cf4f58504.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

<<  รายละเอียด  >>

[_dtmins] => 1617784388 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 92 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617728400 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => KU-LANG-รุ่นที่-79 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 769 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 [_desc] => Reinventing Kasetsart : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่ากันการเปลี่ยนแปลง [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_1d7e54f7e6560f9145d36108c54df330.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/program_teacherseminar64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p><span style=”font-size:36px;”><strong>ดาวน์โหลด</strong></span></p> <ul> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf”><span style=”font-size:28px;”><strong>โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564</strong></span></a></li> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf”><span style=”font-size:28px;”><strong>กำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564</strong></span></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> [_dtmins] => 1617357228 [_dtmupd] => 1617450524 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 2304 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617296400 [_dtmsto] => 1620925200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-14-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 1297 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 753 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => Digital Day #1-64 หัวข้อ จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก [_desc] => 29 มีนาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_9684f53dd60dd8ebd0167874d56288e2.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/29Mar2021-DD-2.png” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1616662758 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 67 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616605200 [_dtmsto] => 1616950800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => Digital-Day-1-64-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 28 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 733 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10 [_desc] => สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของกสทช. [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_dffe7a70132e60b3cffe15c198d989af.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/Master%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2010.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> <p><span style=”font-size:22px;”>หลักสูตรระดับต้น อบรมวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564</span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>ใบสมัคร &gt;&gt; <strong><a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FborR9%3Ffbclid%3DIwAR2ON67LS6mXAz6zLiQsMwMi2lu7Ae2ClCosPnZHkhrRl_PoaLe1cHxYt-w&amp;h=AT3uCTVkI9T1ePIbG2bvowXzviQMIkGlDDJZQt6RAn-Qsi8fBK1B2vAtAz8DqT5lW0gghvEpiyNcYWbvmIrRD7S-sX45WYmn7GF08Ilwwc39QDUCOlpFc6xUUio77M1kPBBe_hgt0pbUwrBLNDA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0BE5PzP5VoFuZSkzMC251000l1XIAvg5Ob5g7qarUobpCfdOVn-ecP-vZJeHtFg7a3CbjcRjTeqVx5a_1iyai6XCQ3LTvTkMBWP2CEm1MTezvFRXFhEYiUQ2Tni5AtqYJqt_VQXOKclCSZ38M5lyjIscsOaeAkYwBl5-Ndlau3jDJbWUoSqZWiYMOU3jg-3F4frKLf” rel=”noreferrer” target=”_blank”>shorturl.at/borR9</a></strong></span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>หลักสูตรระดับกลาง อบรมวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2564</span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>ใบสมัคร &gt;&gt; <strong><a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FfqB35%3Ffbclid%3DIwAR3nOZ8DvF4LgKpXj9lsyEjG6QDEdaX_JaP2jUW6UL4xB2wulkKh3MoE4s4&amp;h=AT0bk47aU_SLvS-JwQm5mI6lZJt2ETLiGOd6EVtU10Xs-fwkBvm_0ja2nuON_iJ5rjcg7X9NreCpP43FuMC1wKZB59on_Gssd0X2UMCPyZfiuIxlawUC_G2WZaugEjyAvHaeM7j_hJnN3a0RB3s&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0BE5PzP5VoFuZSkzMC251000l1XIAvg5Ob5g7qarUobpCfdOVn-ecP-vZJeHtFg7a3CbjcRjTeqVx5a_1iyai6XCQ3LTvTkMBWP2CEm1MTezvFRXFhEYiUQ2Tni5AtqYJqt_VQXOKclCSZ38M5lyjIscsOaeAkYwBl5-Ndlau3jDJbWUoSqZWiYMOU3jg-3F4frKLf” rel=”noreferrer” target=”_blank”>shorturl.at/fqB35</a></strong></span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>หลักสูตรระดับสูง อบรมวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564</span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>ใบสมัคร &gt;&gt;<strong> <a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FmLOQS%3Ffbclid%3DIwAR136q-brpKJzWh8IE0SftLOxUhD_yvbqGR9JJRCaWDpW03MhPaQVwIYu2M&amp;h=AT3Dna8nYHvl1Wxh_lC2oJqKXDnStGIB_12JlBix6gRx4GA3PZ0ZAJ5Gh1KDpcgy4YNUXsq5CLxJ9p5MN0LrwTdIyGcWtwKFs6PbF6d_F4VReC3dum6Sn2BkJVPXvx6x-8AGgKJ3A4nZqqJTmls&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0BE5PzP5VoFuZSkzMC251000l1XIAvg5Ob5g7qarUobpCfdOVn-ecP-vZJeHtFg7a3CbjcRjTeqVx5a_1iyai6XCQ3LTvTkMBWP2CEm1MTezvFRXFhEYiUQ2Tni5AtqYJqt_VQXOKclCSZ38M5lyjIscsOaeAkYwBl5-Ndlau3jDJbWUoSqZWiYMOU3jg-3F4frKLf” rel=”noreferrer” target=”_blank”>shorturl.at/mLOQS</a></strong></span></p> <p><span style=”font-size:22px;”>ตารางอบรม รุ่นที่ 10 <strong><a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FgxXZ1%3Ffbclid%3DIwAR083kCF18hnHgVyPNumH4Vqe-Jrrk58CBqMOnW_6AhNpimghCuQKu7U2sw&amp;h=AT0xXmHFrXInE6emay-gLqwqWHsNb0jw8eMzpQhhx-_hiz5o6QiFYQuKo-sGgiGy6BbaQOdTbGVou6C1EJlny2eS_MU5s7eQA0_JpA3RqrBDW3A4lUowAM90as3hUMcx-wCGVTUfH45_BCk8nwM&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0BE5PzP5VoFuZSkzMC251000l1XIAvg5Ob5g7qarUobpCfdOVn-ecP-vZJeHtFg7a3CbjcRjTeqVx5a_1iyai6XCQ3LTvTkMBWP2CEm1MTezvFRXFhEYiUQ2Tni5AtqYJqt_VQXOKclCSZ38M5lyjIscsOaeAkYwBl5-Ndlau3jDJbWUoSqZWiYMOU3jg-3F4frKLf” rel=”noreferrer” target=”_blank”>shorturl.at/gxXZ1</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=”font-size:22px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อย่ารอช้า สมัครเลย ด่วน รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <strong><a href=”https://qrgo.page.link/2jrWY?fbclid=IwAR18WK9nHgcmA7JmrchkWbJc2qVbFqElCpDvP1gxVJSnPYgVT468iJ9Kgy4” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://qrgo.page.link/2jrWY</a></strong> ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 084-771-4749 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. E-Mail: <strong><a href=”mailto:ac.human.ku@gmail.com” onclick=”return rcmail.command(’compose’,’ac.human.ku@gmail.com’,this)” rel=”noreferrer”>ac.human.ku@gmail.com</a></strong></span></p> [_dtmins] => 1615777350 [_dtmupd] => [_order] => 6 [_status] => Enable [_count] => 188 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615741200 [_dtmsto] => 1623344400 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-10 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 102 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 726 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ Genome Assembly service workflow [_desc] => วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_f36c717e7c8e0f2bf4ef317a020e19dc.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/CAB-Dovetsil-annouce.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><a href=”https://forms.gle/bzoefM6fFPLpxNXV6” target=”_blank”>https://forms.gle/bzoefM6fFPLpxNXV6</a> </span></p> [_dtmins] => 1615280909 [_dtmupd] => 1615342489 [_order] => 7 [_status] => Enable [_count] => 209 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615222800 [_dtmsto] => 1615914000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-Genome-Assembly-service-workflow [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 68 [_like] => 0 ) ) [_share] => 3 [_view] => 39 [_like] => 0 )
ประกาศเมื่อ: 7 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

Reinventing Kasetsart : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่ากันการเปลี่ยนแปลง

บางเขน
2 เมษายน 2564
2304
4
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของกสทช.

บางเขน
15 มีนาคม 2564
188
0
ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ Genome Assembly service workflow

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.

บางเขน
9 มีนาคม 2564
209
0