โครงการ KU-EPT Intensive One-day Course

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร ไส้เดือนดินเพื่ออาชีพ

18 มิถุนายน 2566

26 เมษายน 2566
944
0
คณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน (One Day Workshop)

ตลอดเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566
664
0
การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

ในรูปแบบ Online (Cisco WebEX) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 31 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565
987
0