โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน มาถ่ายทอดให้กับนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้มีความเข้าใจในการลงทุนและสามารถพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนได้

          ขอเชิญผู้สนใจสมัคร โครงการฝึกอบรม Digital Assets: Getting started in trading ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!! โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการลงทุนและสามารถพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

          ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม DIGITAL ASSETS: GETTING STARTED IN TRADING ได้ที่ https://bit.ly/dgatrain

ประกาศเมื่อ: 3 ธันวาคม 2564