โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรื่อง "จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน"
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการอบรม  

 

ประกาศเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564