โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

•    เหมาะกับผู้สนใจพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการทำงาน สร้างแนวความคิด การวิเคราะห์ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

•    เรามีให้เลือกมากกว่า 30 หลักสูตร ดูรายละเอียดที่ http://www.eto.ku.ac.th/hrd/index.php

•    ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
 

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง :
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร      : 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831 
โทรสาร : 0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ) 
e-mail  : hrd_etoku@ku.ac.th
สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.eto.ku.ac.th/hrd/index.php

 

อัลบั้มภาพ :
cover พัฒนาบุคลากร64.jpg
poster 1200x800 พัฒนาบุคลากร ก.ค.jpg
poster 1200x800 พัฒนาบุคลากร ก.พ.-มี.ค.jpg
poster 1200x800 พัฒนาบุคลากร มิ.ย.jpg
poster 1200x800 พัฒนาบุคลากร เม.ย.-มิ.ย.jpg
poster 1200x800 พัฒนาบุคลากร ส.ค.-ก.ย.jpg
ประกาศเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 63

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2563
34
1
อบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

สมัครถึง 15 มกราคม 2564 เริ่มเรียน 16 มกราคม 2564

บางเขน
18 พฤศจิกายน 2563
95
1