เสวนาทางวิชาการ เรื่อง พันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ต้นทางแห่งความสำเร็จการเกษตรไทย

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ

เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง พันธุ์พืช...สัตว์...จุลินทรีย์... ต้นทางแห่งความสำเร็จการเกษตรไทย

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียน ฟรี!

 

https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

ประกาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง