เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

โครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
0
0
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 7

วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
226
3
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 สิงหาคม 2563
429
0
Towards a universal chromosomal barcode

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

วิทยาเขตกำแพงแสน
19 สิงหาคม 2563
302
0