เชิญชวนนิสิต มก. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่องเงิน(ไม่)ลุ้น ฉบับนัก(เริ่ม)ลงทุน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน สมัคร และส่งผลงานได้ถึง 15 ตุลาคม 2564

20 สิงหาคม 2564
297
0
โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
375
1