อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

3-5 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 สิงหาคม 2565
45
0
การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
22 มิถุนายน 2565
174
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
285
2
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

15-16 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มิถุนายน 2565
184
0