อบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78

ประกาศเมื่อ: 29 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 63

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2563
34
1
อบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

สมัครถึง 15 มกราคม 2564 เริ่มเรียน 16 มกราคม 2564

บางเขน
18 พฤศจิกายน 2563
95
1