หลักสูตรความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ขอเชิญครูในเขตกรุงเทพมหานคร สายวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้สารเคมีในโรงเรียน 
เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/13921-2/

ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
64
0
การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
38
0