สัมมนาออนไลน์ เรื่อง กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญฟังการสัมมนาทางออนไลน์

Topic: กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย

Time: Apr 30, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88251136153...

Meeting ID: 882 5113 6153

Passcode: 977098

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน สมัคร และส่งผลงานได้ถึง 15 ตุลาคม 2564

20 สิงหาคม 2564
297
0
โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
375
1