รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สบทศ. จึงได้ดำเนินการจัดรายการสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Streamyard ถ่ายทอดสดใน facebook/youtube ของ Uninet ภายใต้ชื่อ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” กำหนดจัดรายการทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. โดยมีวัถุประสงค์

          1. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
          2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร
          3. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย
          ระยะเวลาการจัดรายการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<<  ลงทะเบียนออนไลน์  >>

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2564