ประชุมเสวนา แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนา

"แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หรือผ่านระบบ Webex  หมายเลขห้องประชุม (Meeting number) : 2514 720 4621

และรหัสผ่าน (Password)  :  A12345678A  หรือการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Nontri Live

 


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


<<  แบบตอบรับเข้าเข้าร่วมประชุมออนไลน์  >>

ประกาศเมื่อ: 12 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Principle and Applications of QX200 Droplet Digital PCR System

4 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
18 ตุลาคม 2564
54
0
ประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 17

28-29 ตุลาคม 2564

บางเขน
15 ตุลาคม 2564
67
0
หลักสูตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่นและมะขามแก้วรสกล้วย)

อบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 1,600.- บาท/ท่าน

บางเขน
8 ตุลาคม 2564
83
0