ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ “The Role of University in Addressing Critical Global Issues” ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

<<  รายละเอียดคลิก  >>

ประกาศเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน สมัคร และส่งผลงานได้ถึง 15 ตุลาคม 2564

20 สิงหาคม 2564
278
0
โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
372
1