ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times

ประชุมวิชาการ     

"The 3rd TOURIST International Conference-Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times"
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 (both Onsite and Online)
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOURIST (Competence centres for the development of sustainable tourism and innovative financial management strategies to increase the positive impact of local tourism in Thailand and Vietnam)
 

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://tourist.bus.ku.ac.th/

อัลบั้มภาพ :
Banner 3-4 Feb. 2020.png
TOURIST - REGISTRATION.jpg
ประกาศเมื่อ: 16 ธันวาคม 2563