ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/TpD9ZpdF6EZuXGp97 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง