การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 11
วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 63

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2563
34
1
อบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

สมัครถึง 15 มกราคม 2564 เริ่มเรียน 16 มกราคม 2564

บางเขน
18 พฤศจิกายน 2563
95
1