การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
0
0
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 7

วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
308
4
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 สิงหาคม 2563
548
0
Towards a universal chromosomal barcode

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

วิทยาเขตกำแพงแสน
19 สิงหาคม 2563
335
0