การสร้างคลิปวีดีโอด้วย iPad

  • 23 ก.ค. 63   วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
  • 24 ก.ค.63  และ 5 ส.ค. 63  บางเขน (ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพี สาคริก)
  • 4  ส.ค. 63   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  • 6 ส.ค. 63    วิทยาเขตศรีราชา

++ ลงทะเบียน และกำหนดการ ++

ประกาศเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Day#3-63 ”Kasetsart University Digital Identity”

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
18
0
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
19
0
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
105
0
เปิดรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45

เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 เปิดเรียน 5 กันยายน 2563

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
136
0