การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องนนทรีสีทองศูนย์ ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนจ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 2 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การแปรรูปพืชสมุนไพรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ม.เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 กรกฎาคม 2563
320
0
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มก.กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
24 มิถุนายน 2563
952
15
การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2563
421
1
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Day#3-63 ”Kasetsart University Digital Identity”

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
18
0