การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2563

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับสภาวการณ์ระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนทุกระดับของประเทศต้องเร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนและการสอบของสถานศึกษาและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของทุกคนในสังคม นอกจากนี้ การเรียนการสอนในปัจจุบันซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ต้องใช้การบริหารจัดการและปรับรูปแบบกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนิสิตได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ ส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์มีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตที่ดีในการปรับตัว สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ทันท่วงที การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

         ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง "KU Model : นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45-12.00 น. โดยเป็นการประชุมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Events  และ ถ่ายทอดสดผ่าน Nontri Live  

 

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา มี 2 ช่องทางคือ

          1. ผ่านระบบ Cisco Webex Events
              ทางคณะกรรมการฯ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาไปที่ KU-Google email : account@ku.th ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ในเมล์ชื่อ Invitation to Web seminar: การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 KU Model : นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สามารถเลือกเพื่อที่ตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Event เพื่อร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามคำถามได้ 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

    หมายเหตุ : อาจารย์สามารถตรวจสอบบัญชี KU-Google ได้ที่  https://accounts.ku.ac.th
 

          2. รับฟังการประชุมสัมมนาได้ที่เว็บ Nontri Live (live.ku.ac.th)

การประเมินผลสัมมนาอาจารย์

         หลังการสัมมนาให้อาจารย์ตอบแบบประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในเวลา 23.59 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563  เพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งคณะจัดงานจะส่งไปให้ที่คณะและวิทยาเขตที่สังกัดเพื่อมอบให้ต่อไป

 

ประกาศเมื่อ: 16 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาประกวดนวัตกรรม มก. 2563

ขยายเวลาครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

27 ตุลาคม 2563
37
0
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทย

หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” (Thai in the Modern World) 17 – 18 ธันวาคม 2563

24 มิถุนายน 2563
974
3
อบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78

สมัครถึง 11 พ.ย. 63 เริ่มเรียน 21 พ.ย. 63 - 20 ก.พ. 64

บางเขน
29 ตุลาคม 2563
17
0