การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9

 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9

The 9th Annual National Conference on Business and Accounting

          เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาสนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ncba.utcc.ac.th

ประกาศเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 28

เป็นค่ายไปกับ ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2564

บางเขน
8 มีนาคม 2564
42
3
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบ Audtion

ค่ายเด็กติดเกม ”ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”

บางเขน
4 มีนาคม 2564
71
0
อบรมออนไลน์ ”เทคนิคการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจนอกฤดู” รุ่น 1

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

บางเขน
4 มีนาคม 2564
110
0