การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

ระหว่าง วันที่ 8-10 กันยายน 2564 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข็มงวด จึงงดใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น

ขอประกาศเลื่อนการอบรม เป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 

รับจำนวน 25 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
9 มิถุนายน 2564
478
0
16th Asian Association for Sport Management Conference

19-20 August 2021

วิทยาเขตกำแพงแสน
13 พฤษภาคม 2564
283
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 เมษายน 2564
854
11