สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.staffsenate.ku.ac.th

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558

คำขวัญ

สะท้อนปัญหา พัฒนาความคิด
ปกป้องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมได้รับการจัดตั้งขึ้นในนามของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้รับจัดตั้งขึ้นใหม่ ในนาม สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จัดตั้งเป็นสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภายหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์แปลสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

 

 

 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900