สำนักหอสมุด กำแพงแสน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยสู่สากล

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นสาขาการเกษตรและครอบคลุมสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน วิทยาเขตกำแพงแสน
  3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการตอบสนองความต้องการความรู้ของภูมิภาคตะวันตกโดยเฉพาะด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  4. สร้างสรรค์ลักษณะกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนะนำหน่วยงาน

      สำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีทรัพยากรสารสนเทศ สาขาการเกษตรและครอบคลุมสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ในวิทยาเขตกำแพงแสน การสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยสู่สากล

“ศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจมหาวิทยาลัยสู่สากล"

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดราชการ

: 08.00 - 20.00 น.
: 08.00 - 16.30 น.
: 08.00 - 16.30 น.
: ปิดบริการ
: ปิดบริการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่าย

  • ฝ่ายบริหารและธุรการ
  • ฝ่ายบริการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
  • ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อ
สำนักหอสมุด กำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140