การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

โดยใช้ระบบการศึกษา (Educational System) ตามหลักสากล ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปกติ

จำแนกเป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี (ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตร 6 ปี (ได้แก่ หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) การแบ่งระยะเวลาการศึกษาเป็นทวิภาค (Semester System) คือ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (Two Regular System) มี เวลาเรียนประมาณ 15 สัปดาห์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับได้ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ และ จัดชั่วโมงเรียน (Summer Session) ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจใคร่เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดเวลาเปิดการการศึกษา

ภาคต้น : ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคปลาย : ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน : ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาเรียนเป็นหน่วยกิต (Credit System) มหาวิทยาลัยฯ จัดเนื้อหาวิชาที่จะสอนออกเป็น รายวิชา (Course) และกำหนดให้รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเรียนปกติ ให้ถือว่ามีค่าเป็น 1 หน่วยกิต หรือรายวิชาที่ใช้ เวลาเรียนในการปฏิบัติการทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเรียนปกติ

มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาจะใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะใด จะได้รับปริญญา ในสังกัดคณะนั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ ซึ่งปริญญาแบ่งตามสายวิชาเป็น 10 ประเภท คือ

สายวิชาศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Art) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศศ.บ. (B.A.)

  • สายวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า วท.บ. (B.S.)
  • สายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า วศ.บ. (B.Eng.)
  • สายวิชาศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศษ.บ. (B.Ed.)
  • สายวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีเรียกว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า บธ.บ. (B.B.A)
  • เฉพาะสายวิชา 1-5 จะระบุประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเอกใส่ในวงเล็บต่อท้ายชื่อปริญญานั้น ๆ ด้วย เช่น ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เป็นต้น
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สายวิชาบัญชี ปริญญาตรีเรียกว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า บช.บ. (B.Acc.)
  • สายวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า สพ.บ. (D.V.M.)
  • สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arehitecture) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า สถ.บ. (B.Arch)
  • สายวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economic) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศ.บ. (B.E.)
  • สายวิชานิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีเรียกว่า นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law) ใช้ชื่อย่อ น.บ. ( LL.B.)