เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 มีนาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 22 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 กันยายน 2566
228
0
เปิดรับสมัคร ป.โท/เอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม-21 เมษายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 มีนาคม 2566
535
0
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
1067
0