วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

Embed :
ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7 ตุลาคม 2563
3582
4
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

เปิดรับสมัคร รอบ 2 ถึง 19 มี.ค. 64

บางเขน
8 มีนาคม 2564
20
0
โครงการ วทบ.เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS 2564

บางเขน
18 กุมภาพันธ์ 2564
203
1
แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

บางเขน
10 กุมภาพันธ์ 2564
217
0