รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 33 (Executive MBA)

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บางเขน
8 กันยายน 2563
264
0
โครงการบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
396
0
ขยายเวลาเปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

ขยายเวลารับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2563

บางเขน
3 กรกฎาคม 2563
290
1
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (รอบ 3) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บางเขน
10 มิถุนายน 2563
149
0